Regulamin

Home : Regulamin

Regulamin sklepu internetowego manufaktura-krowek.pl

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z serwisu internetowego, działającego pod adresem manufaktura-krowek.pl, w szczególności warunki składania Zamówień na Towary, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Kupującego, sposób i termin uiszczania ceny oraz zasady składania reklamacji.
2. Informacje dotyczące Towarów oraz opisy zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje oraz opisy powinny być traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych w Serwisie, a także nazwy handlowe oraz znaki towarowe stanowią własność Sprzedawcy albo Producenta.
4. Towary dostępne w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie zamieszczonym przy danym Towarze wyraźnie zastrzeżono inaczej.

II. Definicje
W rozumieniu niniejszego regulaminu:
a. Sprzedawca – oznacza Michała Nowaka, prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej pod nazwą „Manufaktura Krówek Michał Nowak”, ul. Skłodowskiej 1/23, 49-300 Brzeg, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7481554051, REGON: 161563617.
b. Serwis/Sklep internetowy – jest to zorganizowana platforma informatyczna, stworzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego pod adresem manufaktura-krowek.pl oraz realizację operacji handlowych.
c. Administrator Serwisu – należy rozumieć przez to Sprzedawcę.
d. Towar/Towary – należy przez to rozumieć zindywidualizowany i zamówiony przez Użytkownika produkt (określona wagowo ilość słodyczy), na który składa się produkt spożywczy wyprodukowany przez Producenta na oraz jego opakowanie lub opakowania, którego projekt tworzy Użytkownik poprzez wybór dostępnego wzoru oraz naniesienie na wzór wybranych znaków alfanumerycznych. Towar stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Użytkownika oraz służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
f. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
g. Kupujący – Użytkownik, który złożył zamówienie w Serwisie na zakup Towaru.
h. Usługi Elektroniczne – usługi świadczone przez Sprzedawcę w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
i. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO.
j. Administrator Danych Osobowych – należy rozumieć przez to Sprzedawcę.
k. Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę Użytkownikowi w wybrany przez Użytkownika sposób informacji handlowej. Newsletter wysyłany jest do Użytkownika, po jego zamówieniu przez Użytkownika Newslettera za pośrednictwem Serwisu. Newsletter dotyczy w szczególności informacji o akcjach marketingowych i promocjach, a także konkursach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu i jego oferty.
l. Cookies/Ciasteczka – informacje zapisywane oraz przechowywane przez Serwis na urządzeniu końcowym Użytkownika (takim jak komputer, smartfon lub tablet), za pomocą którego korzysta z Serwisu. Informacje te mogą zostać odczytane przez Serwis po każdorazowym połączeniu się urządzenia końcowego Użytkownika z Serwisem. Cookies używane są przez Serwis w celu dostosowania treści i usług w serwisie do potrzeb Użytkowników, w tym zapamiętania koszyka zakupowego. Użytkownik może wyłączyć Cookies w przeglądarce internetowej. Wyłączenie Cookies może spowodować trudności w korzystaniu z Serwisu lub uniemożliwić jego działanie. Podstawą prawną używania Cookies przez Serwis jest art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907). Szczegóły związane z używaniem Cookies przez Serwis zawarte zostały w Polityce Polityce Prywatności i Cookies Sprzedawcy, dostępnej pod adresem internetowym https://manufaktura-krowek.pl/privacy-policy/

III. Warunki techniczne świadczenia usług
1. Wyświetlanie stron Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych możliwe jest pod warunkiem spełniania przez urządzenie końcowe Użytkownika minimalnych warunków technicznych niezbędnych do wyświetlania stron, tj.
• dostęp do sieci Internet;
• przeglądarka internetowa obsługująca CSS i Java Script, z włączoną obsługą Cookies.

IV. Warunki rejestracji i składania zamówień
1. Użytkownik zainteresowany zakupem Towarów za pośrednictwem Serwisu może zarejestrować się w Serwisie lub dokonać zakupu bez rejestracji.
2. W celu zarejestrowania się w Serwisie Użytkownik wypełnia formularz znajdujący się na stronie internetowej Serwisu. Rejestracja Użytkownika w Sklepie wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do realizacji zamówień, określenia loginu i hasła do konta w Serwisie, a następnie dokonania aktywacji konta. Aktywacja konta następuje poprzez zatwierdzenie rejestracji za pomocą potwierdzenia aktywacji w wysłanym do Użytkownika przez Serwis e-mailu zawierającym link aktywacyjny.
3. Użytkownik posiadający status zarejestrowanego składa zamówienie po zalogowaniu się w Serwisie i poprzez wybór odpowiedniego Towaru i jego cech i dodanie go do koszyka, a następnie wybór sposobu dostawy i formy płatności oraz zatwierdzenie zamówienia przez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
4. Użytkownicy nie posiadający statusu zarejestrowanego dokonują zamówienia tak jak użytkownicy zarejestrowani, z tym że w trakcie składania zamówienia muszą oni podać Dane Osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.
5. W zamówieniu Użytkownik może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury, jeżeli żąda wystawienia i dostarczenia takiej faktury.
6. Złożenie zamówienia będzie każdorazowo potwierdzane w wiadomości wysłanej na adres e-mail.
7. Złożenie zamówienia zarówno jako Użytkownik zarejestrowany, jak również niezarejestrowany stanowi zawarcie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 w dni w tygodniu, przez cały rok. Zamówienia są realizowane w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Zmiany dotyczące terminów wysyłek (wydłużenie czasu realizacji) oznaczone jest w sklepie internetowym odpowiednim banerem/informacją. W przypadku wyboru płatności przelewem, zamówienie realizowane będzie w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Realizacja zamówienia stanowi czas od dnia złożenia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do dnia wysyłki Towaru.
9. Minimalna waga zamówionego przez Użytkownika Towaru wynosi 1 kilogram.

V. Ceny i formy płatności
1. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo uiścić cenę za nabyte Towary oraz pokryć koszty jego dostawy, które są obliczane przez Serwis automatycznie w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy Towaru i przewoźnika (jeżeli Serwis pozwala na taki wybór), wagi Towaru i wybranej formy płatności.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez uprzedniego informowania Użytkowników, z zastrzeżeniem, że zmiana cen nie może dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji. W przypadku, gdy zmianie ulega przedmiot zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny także w tym wypadku.
3. Ceny zawierają naliczony podatek.
4. Użytkownik może wybrać jedną z następujących form płatności:
a. za pobraniem (płatność przy odbiorze) – wówczas zapłata za Towar oraz dostawę następuje gotówką, płatną kurierowi przy odbiorze Towaru;
b. przelew przy użyciu elektronicznej platformy płatności – Kupujący wpłaca całkowitą wartość Zamówienia (cena wraz z kosztami dostawy) za pomocą portalu płatniczego.
5. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przy użyciu elektronicznej platformy płatności Kupujący ma do wyboru:
a. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w walucie polskiej dokonywane w drodze przelewów internetowych, także za pośrednictwem agentów rozliczeniowych iMoje ING lub Twisto.
b. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, obejmujący płatności bezgotówkowe w walucie polskiej dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
6. Obowiązki sprzedawcy związane z realizacją zamówienia uaktualniają się z chwilą otrzymania całości ceny wraz z kosztami dostawy, chyba że Kupujący wybrał formę płatności z pobraniem.

VI. Warunki dostawy, czas realizacji
1. Towar zamówiony przez Kupującego będzie dostarczany na jego koszt przez profesjonalnego przewoźnika (wybranego przez Kupującego spośród przewoźników w zaproponowanych przez Sprzedawcę w serwisie) w terminie przewidzianym w regulaminie wybranego przewoźnika dostępnym na jego stronie internetowej. Przesyłka nadawana będzie najpóźniej ostatniego dnia realizacji zamówienia.
2. Towary będą pakowane i przez Producenta. Sprzedawca będzie dokonywał wysyłki Towarów.
Towary dostarczane będą pod adres wskazany przez zamawiającego Użytkownika przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia. Faktura może być wystawiona na inny adres niż adres podany przy rejestracji albo przy składaniu zamówienia.
3. Koszty dostawy obejmują koszty pakowania i wysyłki Towaru.
4. Ceny oraz warunki przewozu Towarów ustalane są przez przewoźnika i dostępne we właściwych regulaminach świadczonych przez niego usług. Regulaminy dostępne są na stronach internetowych przewoźników. Do przewozu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa przewozowego.
5. W chwili odbioru przesyłki kupujący powinien sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku, a także jej niekompletności kupujący powinien spisać protokół, a następnie niezwłocznie przesłać go na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@manufaktura-krowek.pl.
6. Przyjęcie przesyłki przez Kupującego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
• szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Kupującego,
• zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
• ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
• szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Kupujący stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.
7. Przesyłka zawierać będzie informacje sanitarne dotyczące zakupionych Towarów, w szczególności ich skład oraz termin przydatności do spożycia.
 VII. Rękojmia, odpowiedzialność za szkodę oraz postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedane rzeczy.
2. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego produkt ma wady fizyczne lub prawne. W taki wypadku zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
3. Sprzedawca wyłącza rękojmię za wady Towarów w przypadku ich sprzedaży Kupującemu będącemu przedsiębiorcą.
4. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego niebędącego konsumentem obejmuje rzeczywisty rozmiar szkody. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za szkodę w postaci utraconych korzyści. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty ceny wraz z kosztami dostawy, jakie poniósł Kupujący nie będący konsumentem.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej spożyciem Towaru będącego produktem niebezpiecznym wprowadzonym do obrotu przez Producenta.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zatrucia lub innej negatywnej reakcji organizmu spowodowanego spożyciem niewadliwego Towaru, w szczególności reakcji alergicznej. Wykaz alergenów i innych składników znajdujących się w Towarach będzie dostarczony do Kupującego wraz z Towarem. Wykaz alergenów oraz innych szczegółowych danych o produktach znajduje pod adresem: https://manufaktura-krowek.pl/nasze-krowki/ Podstawą oznakowania produktów jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, w szczególności dotyczy to Towarów wyraźnie oznaczonych w Sklepie jako posiadające wady.
8. Kupujący może złożyć reklamację na zamówiony Towar.
9. W przypadku reklamacji Kupujący może zgłosić roszczenie reklamacyjne, w którym należy opisać wadę oraz wpisać numer Zamówienia, które należy następnie wysłać zgłoszenie na adres Sprzedawcy lub adres mailowy Sprzedawcy biuro@manufaktura-krowek.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie lub mailowo, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu złożenia reklamacji.
10. Kupujący może skorzystać z pozasądowych mechanizmów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności z mediacji lub arbitrażu. Sprzedawca udzieli szczegółowych informacji w tym zakresie na żądanie Kupującego. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VIII. Wyłączenie odstąpienia od umowy przez konsumenta w terminie 14 dni
1. Kupującemu nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
2. Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni z uwagi na fakt, iż Towary są rzeczami nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta oraz służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
3. Podstawę prawną wyłączenia odstąpienia stanowi art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

IX. Ochrona prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Sprzedawca w pełni respektuje prawo do prywatności oraz ochrony Danych Osobowych Użytkowników.
2. Sprzedawca jest administratorem Danych Osobowych Użytkowników, zgodnie z RODO.
3. Sprzedawca zbiera i przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania umów oraz przedstawiania informacji handlowych. Przedstawianie informacji handlowych następuje przez wyrażanie zgody na udzielanie takiej informacji oraz na przetwarzanie danych osobowych.
4. Sprzedawca powierza Producentowi na podstawie umowy zawartej z Producentem Dane Osobowe Użytkowników, z tym że Sprzedawca przekazuje jedynie Dane Osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz wysyłki Towarów do Kupującego.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego Danych Osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podawanie Danych Osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jeżeli podanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi, brak podania tych danych osobowych przez Użytkownika jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę.
7. Uzyskane przez Sprzedawcę Dane Osobowe są poufne.
8. Korzystanie z serwisu wymaga użycia Cookies, instalowanych na urządzeniu końcowym Użytkownika korzystającego z Serwisu.
9. Szczegółowe dane dotyczące zbieranych przez Sprzedawcę informacji oraz informacje prawach przysługujących Użytkownikom, jak również informacje o obowiązkach Administratora Danych znajdują się w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies i są dostępne pod adresem https://manufaktura-krowek.pl/privacy-policy/.

X. Informacja Handlowa (newsletter)
1. Sprzedawca świadczy usługę dostarczania klientom Informacji Handlowej dotyczącej oferowanych Towarów, w szczególności informacji o akcjach marketingowych i promocjach, a także konkursach i innych wydarzeniach dotyczących Serwisu i jego oferty.
2. Użytkownik dokonuje zapisu na Newsletter przez podanie adresu e-mail. Po podaniu adresu e-mail na ww. adres zostanie wysłany e-mail z informacją dotyczącą wyrażenia zgody na udostępnianie informacji handlowej. Wyrażenie zgody nastąpi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w formie przycisku przesłany w wiadomości e-mail.
3. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.
4. Informacje przesyłane przez Newsletter nie stanowią niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
5. Użytkownik ma prawo zrezygnować w każdym czasie z subskrypcji Newslettera. Usługę można anulować korzystając z linku zamieszczonego każdorazowo w wiadomościach e-mail Newslettera lub na stronie Serwisu. Zaprzestanie świadczenia Usługi nastąpi niezwłocznie po jej anulowaniu przez Użytkownika.
6. Informacja o wszelkich zniżkach i innych promocjach związanych zamówieniem przez Użytkownika Newslettera zamieszczana będzie każdorazowo na stronie internetowej Serwisu.

XI. Prawo własności intelektualnej
1. Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności grafiki, wzory, teksty.
2. Wszelkie utwory dostępne w serwisie oraz znaki towarowe i inne oryginalne materiały są własnością Sprzedawcy lub Producenta.
3. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystania wszelkich zawartych w Serwisie treści jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian i inne wykorzystywanie treści zamieszczonych w serwisie do celów komercyjnych. Wykorzystanie treści przez Użytkownika lub inne osoby wymaga uzyskania pozwolenia odpowiednio Sprzedawcy lub Producenta.

XII. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
a. wycofania poszczególnych Towarów z oferty Serwisu,
b. wprowadzania nowych Towarów do oferty Serwisu,
c. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
2. Kupujący nie może udostępniać swojego konta w Serwisie osobom trzecim. W razie zmian danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Kupujący zobowiązuje się do ich niezwłocznego zaktualizowania.
3. Gdyby którekolwiek z postanowień regulaminu okazały się nieważne, nie powoduje to naruszenia skuteczności zawartych umów. W takim przypadku zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Prawem właściwym do zawartych umów pozostaje prawo polskie.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
6. Sądem właściwym do rozwiązywania sporów wynikających z niniejszego regulaminu lub zawartych z jego wykorzystaniem umów pozostaje sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy, chyba że przepisy szczególne ustanawiają inną właściwość sądu. Przepisy szczególne w zakresie właściwości dotyczą przede wszystkim konsumentów.
7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Serwisu.