Regulamin zwrotów i reklamacji

Home : Regulamin zwrotów i reklamacji

Regulamin Zwrotów i Reklamacji w sklepie Manufaktura Krówek

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania zwrotów produktów spożywczych personalizowanych przez sklep internetowy Manufaktura Krówek.

Sklep internetowy Manufaktura Krówek jest prowadzony przez FHU Michał Nowak, z siedzibą w Brzegu, ul. Chrobrego 14D, 49-300 Brzeg, NIP: 748-155-40-51.

Zwroty produktów personalizowanych będą przyjmowane jedynie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§2 Definicje

Produkt personalizowany – to produkt spożywczy, który został dostosowany do indywidualnego zamówienia Klienta i cechuje się unikatowymi parametrami określonymi przez Klienta.

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie internetowym Manufaktura Krówek.

Sklep internetowy – platforma handlowa prowadzona przez Manufaktura Krówek, dostępna pod adresem www.manufaktura-krowek.pl.

§3 Warunki przyjmowania zwrotów

Zwrot produktu personalizowanego jest możliwy w przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu, które uniemożliwiają jego prawidłowe użytkowanie lub w sytuacji, gdy produkt odbiega od parametrów określonych w zamówieniu.

Klient ma prawo do złożenia wniosku o zwrot w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu.

Wniosek o zwrot należy zgłosić drogą mailową na adres: biuro@manufaktura-krowek.pl, podając w treści wiadomości imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz uzasadnienie zwrotu.

Po uzyskaniu zgody na zwrot, Klient jest zobowiązany odesłać produkt na własny koszt na adres sklepu Manufaktura Krówek: ul. Chrobrego 14D, 49-300 Brzeg.

Zwrot produktu będzie akceptowany jedynie w przypadku, gdy produkt zostanie zwrócony w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu.

§4 Wyłączenia odpowiedzialności

Sklep internetowy Manufaktura Krówek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku, gdy produkt personalizowany został wytworzony na indywidualne zamówienie Klienta, który uniemożliwia dalszą odsprzedaż ze względu na jego charakterystykę.

Nie podlegają zwrotowi produkty spożywcze, których termin przydatności do spożycia upłynął przed datą złożenia wniosku o zwrot.

§5 Reklamacje

Klient ma prawo zgłosić reklamację produktu personalizowanego w przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu, które pojawiły się po otrzymaniu towaru.

Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres: biuro@manufaktura-krowek.pl, podając w treści wiadomości imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, opis stwierdzonej wady oraz ewentualne załączniki (zdjęcia).

Sklep internetowy Manufaktura Krówek zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, sklep internetowy podejmie działania naprawcze, wymianę produktu na nowy lub zwróci Klientowi równowartość ceny produktu.

Koszty zwrotu reklamowanego produktu ponosi sklep internetowy Manufaktura Krówek.

Reklamacje nie dotyczą produktów, które zostały wadliwie używane, zniszczone mechanicznie przez Klienta lub noszą ślady celowego uszkodzenia.

W przypadku odrzucenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany o decyzji sklepu internetowego wraz z uzasadnieniem. Klient ma prawo odwołania się od tej decyzji.

§6 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu Manufaktura Krówek.

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.