Polityka Cookies

Home : Polityka Cookies

Przykładamy dużą wagę do ochrony, pobierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych zgodnie z prawem, w celu zachowania sfery prywatnej i osobistej. Z uwagi na powyższe przedstawiamy zasady dotyczące zbierania, przetwarzania i udostępniania przez nas Państwa danych osobowych oraz instalowania i korzystania przez naszą witrynę z plików cookies. Prawne aspekty przetwarzania przez nas danych osobowych zawarte są w niniejszej polityce, regulaminie sklepu oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”. 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  art.  6  ust.  1  lit.  a lub art.  6  ust.  1  lit.  b i f RODO.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Nowak, prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej pod nazwą „Manufaktura Krówek Michał Nowak”, ul. Skłodowskiej 1/23, 49-300 Brzeg, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7481554051, REGON: 161563617.

Administrator danych udziela na żądanie osoby, której dane dotyczą, wszelkich niezbędnych informacji dotyczących swojej tożsamości, informacji o celach przetwarzania danych osobowych, informacji o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców oraz udzielają innych informacji dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z zasadą minimalizacji zbierania danych Administrator przetwarza dane przekazywane przez Klientów stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji, składania i realizacji zamówień oraz realizacji innych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie, a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń.

Użytkownik, który przegląda strony naszego sklepu, zapoznając się z ogólnodostępnymi treściami, nie musi udzielać informacji o swojej tożsamości lub podawać innych danych. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w przypadku rozpoczęcia świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną. Moment rozpoczęcia świadczenia przez nas usług określa regulamin sklepu i dotyczy złożonych zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówień lub świadczenia innych usług. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną m. in.:

 1. a) nazwisko i imiona Klienta;
 2. b) adres miejsca zamieszkania klienta;
 3. c) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
 4. d) adresy elektroniczne Klienta;
 5. e) adres IP;
 6. f) informacje o przeglądarce internetowej, urządzeniu na jakim jest przeglądany sklep internetowy;
 7. g) zdjęcia wgrane przez użytkownika na potrzeby realizacji zamówienia opakowania cukierka.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych, świadczące usługi prawne lub księgowe, osoby zatrudnione przez Administratora, podmioty świadczące usługi transportowe. Dane osobowe mogą być powierzane lub przekazywane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, administracyjną oraz księgową administratora. Dane będą  przekazywane również podmiotom zajmującym się przewozem nabytych w sklepie internetowym towarów, jak również producentowi towarów w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO.

Administrator informuje, iż Klientowi portalu przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą;
 • Prawo do sprostowania danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu;
 • Prawo do uzyskania zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W stosunku do użytkowników Administrator może stosować marketing bezpośredni z wykorzystaniem ich danych osobowych za wyrażoną uprzednio zgodą na stosowanie takiego marketingu przez użytkownika. Dotyczy to w szczególności Newslettera. Zamówienie Newslettera na stronie internetowej wiązać się będzie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Po zamówieniu Newslettera użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z pouczeniem o przetwarzaniu danych osobowych oraz możliwością potwierdzenia zamówienia Newslettera. Potwierdzenie zamówienia Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o czym Użytkownik będzie w wyraźny sposób informowany we wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny. Użytkownik ma możliwość wycofania udzielonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodnie z art. 8 RODO jeśli Klient ma poniżej 16 lat, zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez takiego użytkownika (w przypadku korzystania z usług Portalu) powinna zostać wyrażona lub zaaprobowana przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Żądanie zaprzestania wykonywania marketingu bezpośredniego zostaje niezwłocznie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec stosowania marketingu bezpośredniego.

Użytkownik może poinformować Administratora o zmianie danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego lub pod adresem e-mail biuro@manufaktura-krowek.pl.

Administrator przechowuje dane osobowe Klientów stron jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, m. in. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego, z uwzględnieniem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Po tym okresie dane osobowe Klientów zostają usunięte z systemów.

Strony serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Klientów Portalu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów Portalu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych. Zgodnie z RODO Administrator ma obowiązek wykazania odpowiedniego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Klient serwisu może podlegać tzw. profilowaniu (zautomatyzowanej oceny osoby fizycznej lub jej przewidywanych zachowań) z wykorzystaniem plików cookies, w celu m. in. dostosowania wyświetlanych reklam na podstawie wcześniejszej aktywności Klienta.  Klient może wyłączyć korzystanie z plików cookies na urządzeniu, z którego korzysta. Przeglądarki internetowe Klienta mogą mieć domyślnie ustanowioną akceptację plików Cookie. Dodatkowe informacje dotyczące plików cookies znajdują się poniżej.

Pliki Cookies

Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik serwisu. Pliki te są wykorzystywane m. in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkownika, zapisać zawartość koszyka sprzedażowego i w celach statystycznych. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do zbierania informacji o tożsamości użytkownika. W zależności od funkcjonalności oraz świadczonych usług pliki cookies mogą służyć do:

 • zapamiętania historii przeglądanych towarów,
 • rozpoznania urządzenia użytkownika i jego lokalizacji,
 • zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień,
 • dopasowania wyglądu strony internetowej,
 • poprawnej konfiguracji usług serwisu,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 • umożliwienia autouzupełniania danych do logowania w przypadku wyboru takiej funkcji przez użytkownika,
 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika,
 • tworzenia anonimowych statystyk.

Pliki Cookies nie są niebezpieczne dla użytkowników oraz ich urządzeń. Administrator wykorzystuje tzw. pliki cookies własne (tj. zapisywane o przechowywane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej serwisu związane ze świadczeniem usług) oraz pliki cookies zewnętrzne (tj. zamieszczane przez partnerów Administratora).

Nadto Administratorzy wykorzystują pliki cookies sesyjne oraz trwałe. Pliki sesyjne są przechowywane na urządzeniu użytkownika za pomocą którego korzysta z serwisu do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zamknięciu sesji pliki takie są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Pliki trwałe są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowania przez użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do urządzenia, za pomocą którego korzysta z serwisu. Ograniczenie lub wyłączenie plików Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie lub całkowity brak działania serwisu. Informacje o sposobie obsługi oraz usuwania plików cookies z przeglądarek internetowych można znaleźć na stronach ich twórców. Poniżej przedstawiamy linki do informacji dotyczących najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies;

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.

Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=pl_PL

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa lub zmian w świadczeniu usług.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące polityki prywatności dostępne w regulaminie sklepu oraz mogą być udzielane po skontaktowaniu się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@manufaktura-krowek.pl